Årsmøte – Ravens

Årsmøte

Romerike ToppHåndballklubb (Romerike Ravens) innkaller til ordinært årsmøte tirsdag 29. mars kl 18:30 i kafeteria i Skedsmohallen. Alle medlemmer har mottatt direkteinnkalling 21.februar.

Sakliste:

 1. Konstituering
 2. Behandle RTHKs beretning / årsmelding for 2021
 3. Behandle RTHKs regnskap for 2021, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets
  beretning og revisors beretning
 4. Behandle innkomne forslag og saker
 5. Fastsette medlemsavgift
 6. Vedta budsjett for 2022
 7. Behandle klubbens organisasjonsplan
 8. Foreta følgende valg
  a. Ingen på valg et samlet styre ble valgt for 2 år i 2021
  b. Ingen på valg – kontrollutvalg ble valgt for 2 år i 2021
  c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett,
  alternativt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  d. Ingen på valg valgkomité ble valgt for 2 år i 2021
 9. Engasjere revisor
  Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være skriftlig og være styret i hende senest tirsdag 15.
  mars. Forslag må inneholde navn på forslagsstiller, begrunnelse for forslaget og sendes til følgende epostadresse: romeriketopp@ronhandball.no

For Romerike topphåndballklubbs styre
Geir Vestrheim
Styreleder