Bærekraft – Ravens

Bærekraft

Sammen jobber vi for å skape et bedre nærmiljø. Hvorfor har en håndballklubb dette på agendaen? Vi er en liten brikke i samfunnet og belyser nedenfor områdene blant bærekraftmålene som vi kan identifisere oss med og som er en del av vår hverdag.

• God helse og livskvalitet
Vår klubb driver toppidrett. Våre utøvere må ha fokus på helse og livskvalitet 24/7 for å nå utfordrende målsettinger. Vi har også et oppdrag gjennom samarbeid med våre partnerklubber å formidle at hele mennesket må settes i fokus blant unge idrettsutøvere.

• Likestilling mellom kjønnene
Vårt lag består av kvinner. I Norge har vi kommet langt i likestillingsarbeidet. Vi setter fokus på menneskelige kvaliteter foran kjønn i vårt arbeid for å nå våre målsettinger. Vi mener også at det viktig å sette fokus på at kvinner skal bli sett i våre prosesser.

• Mindre ulikhet
Alle mennesker er like verdifulle. Mennesker som ønsker skal få mulighet til å bidra i vår organisasjon. Vi ønsker å sikre utvikling for alle, uavhengig av kjønn, legning eller hudfarge.

• Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
Vi har fokus på å skape en velfungerende demokratisk organisasjon. Det skal være lov å si sin mening, samtidig som man respekterer andre sine ytringer. Kommunikasjon skal alltid gjøres med ærlighet, respekt og ikke være støtende eller diskriminerende.

• Samarbeid for å nå målene
Menneskene er vår viktigste ressurs. Vi har kultur for samarbeid og lagspill for å nå våre målsettinger både på- og utenfor banen.

Vi ønsker også å være bidragsytere og ambassadører for bedre ressursbruk, kildesortering, ombruk og sirkulær økonomi.

Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Definisjon FNs bærekraftmål